UNIVERSUM je dokonalé lepidlo na drevo, PVC, sklo, gumu, teflon a mnoho ďalších materiálov pri ktorých zaručuje elastické spoje odolné voči mrazu, vode a chemikáliám.Je ekologické a toxicky nezávadné.

Skutočná senzácia v oblasti lepiacej techniky
-elasticita lepených spojov
-ekologická a toxická nezávadnosť
-neohraničené kombinačné vlastnosti
-odolnosť proti vode a chemikáliam
-rýchle vytvrdzovanie
-tepelná stálosť, mrazuvzdornosť -35 až 165°C

Lepí:
drevo, kov, hliník, porcelán, sklo, PMMA, gumu, PVC, kožu, ABS, luran, oceľ a iné

Využitie:
v priemysle – automobily, motocykle, lode, lietadlá, elektronika, elektrika, meracia a regulačná technika, jemná mechanika, optika, hodinárstvo, zlatníctvo, bižutéria, kancelárske stroje, lekárska technika, zubné laborátoria, nástrojárstvo, spracovanie kovu, spracovanie umelej hmoty a gumy..... na záhrade, v domácnosti, v dielni

Balenia lepidla Universum:
Fľaštičky  4g, 10g, 20g, 50g.
Sady /lepidlo,odmasťovač, plnidlo/ 10g, 20g, 50g

Chemická charakteristika
Jednozložkové lepidlo na báze: ethyl-2-kyanakrylát
Forma: vysoko tekutá
Farba: číra, bezfarebné
Zápach: slabý, charakteristický

Fyzikálne vlastnosti lepidla vo vytvrdenom stave
Bod mäknutia: 165 °C
Index lomu: 1,49 nD20
Dielektrická pevnost: 11,6 kV/mm
Vnútorný odpor: 5,37*1014 Ohmů cm
Dielektrická konštanta pri 1 MHz: 5,4
Tepelná vodivosť: 0,2 W/m*K
Pevnosť v šmyku při 20°C: 27 N/mm2
Tepelná odolnosť: -30 °C až +100 °C
Rozpustnosť: dimetfylformamid, acetonitril, dimetylsulfoxid, alkálie, krátce po vytvrzení estery (etylacetát) a ketony (aceton)

Skladovanie
Skladovať v dobre uzavretých obaloch, chrániť pred parou, teplom a slnečnými lúčami, na chladných miestach pri teplotách 0 °C až 10 °C.

Ochranné opatrenia
Kyanakrylát. Nebezpečie! V sekunde zlepí pokožku a očné viečko. Nesmie prísť do rúk deťom!
Osobná ochrana očí: doporučená
rúk, dychu, iná: nie je nutná

Opatrenia pri nehodách a požiari
Po rozliatí (vytečení): polymerizovať vodou alebo zásadou, potom mechanicky odstrániť
Hasiaci prostriedok: CO2, voda, pena, suché prostriedky

Toxikologické údaje
Pri zachádzaní s lepidlom nie sú známe po dlhoročných zkúsenostiach zdraviu škodlivé účinky.

Ekologické údaje
Lepidlo je ekologicky nezávadné.

Obozretné opatrenia
Na základe dlhoročných skúseností sa neočakávajú žiadne škody na zdraví pri styku s lepidlom. Vzhľadom k vlastnému zápachu lepidla je vhodné sa postarať o dostatočné prúdenie vzduchu v pracovnej miestnosti. Pri nepriaznivých podmienkach doporučujeme do pracovných priestorov inštalovať odsávacie zariadenie.

Pri zasiahnutí očí pôsobením sĺz oči stuhnú. Pri tejto polymeračnej reakcii sa uvoľní teplo, ktoré ľahko zasiahne horné viečko. Tým nastane v prvých minútach krátka pálčivá bolesť. Oko sa musí ihneď vypláchnuť vhodným očným roztokom a následne ošetriť protizápalovou emulziou. Potom je treba v každom prípade vyhľadať lekára. Na základe doterajších skúseností sa pokožka regeneruje behom niekoľkých dní a nezostávajú trvalé následky vady zraku.

Pretože lepidlo drží i na pokožke, zabráňte pokiaľ možno plošnému postriekaniu lepidlom. Ruky očistíme vodou a mydlom, pastou na ruky, alebo pemzou a namastíme dobrým krémom.

Námestie slobody 17/1, OD Prior, Prievidza, 971 01, e-mail: atel@atel.sk, 0904 210 889, IČO : 47 583 735, IČ DPH: SK1042540169